Privacy Statement

HulstPLUS wil zo goed mogelijk de privacy van haar leden en van de websitebezoekers waarborgen.

Wat zijn onze principes?

De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

 • We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt en dat wij waarderen.
 • We zullen steeds transparant met u communiceren.
 • Wij zullen alles doen wat u redelijkerwijs mag verwachten om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
 • Wij zullen naar best vermogen voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels en zonodig hierover overleggen met de betrokken autoriteiten. Voor die gevallen waarin wet of regelgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen en normen voor de bescherming van gegevens.
 • Wij zien gegevensbescherming als een conntinu proces binnen het besturen van onze vereniging. Hierdoor zullen de activiteiten ten behoeve uw privacy en dit statement regelmatig worden aangepast en geen feitelijk definitief stadium bereiken

Wat registreren we en waarom?

De vereniging legt van haar leden de volgende gegevens vast:

 • naam, adres en woonplaats; nodig om correspondentie te voeren met de leden
 • Telefoonnummer en e-mailadres; om snelle mededelingen aan de leden te doen.
 • Geboortedatum; om te bepalen of het lid de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 • Al die gegevens die de overheid of het Stembureau te zijner tijd nodig acht vast te leggen.

Wie mag de gegevens zien?

De vereniging zal de gegevens niet met anderen delen, behalve als dat door de overheid of het Stembureau wordt verlangd.
Alleen de secretaris heeft als beheerder van de gegevensbestanden het recht op inzage.
De secretaris kan als dat voor bewerking noodzakelijk is beperkte toegang aan een ander verlenen.
Daarnaast heeft ieder lid het recht zijn of haar eigen gegevens op te vragen en te laten corrigeren.

Hoelang worden de gegevens bewaard?

Nadat het lidmaatschap geƫindigd is, worden de gegevens van het (dan voormalig-) lid onmiddellijk gewist.
Behalve als de overheid of het Stembureau heeft bepaald, dat gegevens gedurende een bepaalde periode beschikbaar moeten blijven

Welke functionarissen zijn hierbij betrokken?

Zoals gebruikelijk bij verenigingen en stichtingen is het bestuur verantwoordelijk voor het correct beheren van de persoonsgegevens.

 • Voor zaken die de privacy van de leden van de vereniging aangaan is de secretaris contactpersoon.
 • Alleen de secretaris heeft inzage in alle geregistreerde gegevens.
 • De secretaris kan ten behoeve van beheershandelingen een derde machtigen.

Wat leggen we vast?

 • We houden een register bij van eventuele data lekken en de gevolgen daarvan.
  • Hierin wordt ook vermeld welke leden betrokken zijn bij het data lek en of de secreatris oordeelt of het een groot lek of een klein lek is.
 • Tevens vermeldt de secretaris of naar zijn/haar oordeel dit lek gemeld moet worden en of dat daadwerkelijk is gemeld
 • Alle correspondentie met de “European Dataprotection Supervisor”, met de “Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens” en eventueel andere Europese Privacy toezichthouders
 • De secretaris noteert welke acties ondernomen zijn of nog ondernomen moeten worden naar aanleiding van de vraag van leden om inzage, wijziging of verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Via de website?

Door gebruik te maken van de website gaat de websitebezoeker akkoord met de privacy voorwaarden, zoals op de website vermeld, de disclaimer en de auteursrechten.De website maakt geen gebruik van cookies, tenzij expliciet op enige pagina of op de homepagina vermeld.De vereniging is niet verantwoordelijk voor externe links, zelfs niet als die link wordt gepresenteerd op de website.De webmaster zal naar best vermogen alle beveiligings updates uitvoeren